Miras Hukuku

Miras Hukuku

Bireylerin malvarlıklarının kendi vefatlarından sonraki hak sahipliğini düzenleyen miras hukukunda yasal mirasçıların yanında başkaca kimselerin de mirasçı olarak atanması hukukumuzda mümkündür. Bu durumda vasiyetnamenin hazırlanmasındaki usul ve esasa ilişkin işlemlerin yanında, vasiyetnamenin açılması, tenfizi davaları da birbiri ardına uygulanmaktadır. Özellikle muris muvazaası sıklıkla davaya konu edilen miras hukuku uyuşmazlığıdır. Mirasçıların kendi aralarında miras taksim sözleşmesi yapmaları, intikallerin gerçekleştirilmesi, beyannamelerin düzenlenmesi, terekeye temsilci atanması gibi birçok halde hukuki desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Terekenin borca batıklığı halinde ise mirasın reddi ve reddin sonuçları kapsamlı olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca mirasçılıktan çıkarma nedeniyle hakkın sona ermesi ya da ölünceye bakma sözleşmeleri karşılığı kazanımlar veyahut aile hukukundan ve nüfus kayıtlarından kaynaklı soybağı hataları nedeniyle mirasçılık hakkının elde edilememiş olması halleri de bu kapsamda değerlendirilmekte ve her yönü ile müvekkil menfaatinin korunması amaçlanmaktadır.

 • Mirasçılık belgesi dava ve takip işlemlerinin vekaleten yürütülmesi
 • Vasiyetname hazırlanması ve mevcut vasiyetnameden dönülmesine ilişkin hukuki destek
 • Vasiyetnamenin açılması ve tenfizi ile vasiyetnamenin iptali davaları
 • Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması
 • Sağ kalan eşin hem mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı hem de miras payından kaynaklı hak ve alacaklara ilişkin davalar
 • Saklı payın ihlali nedeni ile tenkis davası
 • Miras payına ilişkin denkleştirme davaları
 • Terekenin tespiti davaları
 • Terekeye temsilci atanması davaları
 • Mirasçılıktan çıkarma veya mirastan feragat işlemleri hakkında hukuki danışmanlık
 • Muris muvazaası nedeni ile açılacak davalar
 • Mirasın reddine ilişkin davalar
 • Miras Sözleşmenin hazırlanması, sona ermesi ve iptalinin yürütülmesi
 • Ortaklığın giderilmesi davaları

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.