Hizmet Verdiğimiz

Uzmanlık Alanlarımız

Aile Hukuku

Aile birliğinin kurulması öncesinde ve sonlanmasında, soybağının kurulması, evlat edinme, velayet ve vesayet işlemleri, tüm aile bireylerinin sorumlulukları bu kapsamda değerlendirilir.

Miras Hukuku

Bireylerin malvarlıklarının kendi vefatlarından sonraki hak sahipliğini düzenleyen ve yasal mirasçıların yanında başkaca kimselerin de mirasçı olarak atanması da bu kapsamda değerlendirilir.

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaza ilişkin sözleşmelerin, tescil işlemlerinin, kamulaştırma, ipotek, şuf’a, ön alım, kira ile ecrimisil gibi hukuki desteğin zorunlu olduğu bir çok işlem bu kapsamda değerlendirilir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İstihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadarki tüm yasal düzenlemeler ile sendikal faaliyetler, işçilik alacakları, iş kazası, sigortalılığın tespiti bu kapsamda değerlendirilir.

Şirketler Hukuku

Her türde şirketin, adi ortaklığın kuruluşu; esas sözleşme ile yönetim kurulu kararları ile genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve sermaye artırımı-azaltımı bu kapsamda değerlendirilir.

Sağlık Hukuku

Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları bu kapsamda değerlendirilir.

Tüketici Hukuku

Tüketim amaçlı edinilen, sunulan menkul ve gayrimenkuller ile hizmetler nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin korunması için dava ve hakem heyeti başvuruları bu kapsamda değerlendirilir.

Ceza Hukuku

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli, sanık veya mağdur konumunda olan gerçek ve tüzel kişileri temsil edilmesi ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi bu kapsamda değerlendirilir.

İdare ve Vergi Hukuku

İdari başvuru, şikayetler ve uzlaşma işlemleri ile idarenin taraf olduğu iptal ve tam yargı davaları ile bir zorunluluk arz eden yürütmeyi durdurma talepleri bu kapsamda değerlendirilir.

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili amacı ile borçluya ait menkul ve gayrimenkuller ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespitine yönelik olarak araştırma ve haciz işlemleri bu kapsamda değerlendirilir.

Sigorta Hukuku

Sigortacılık uygulamasında riskin gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve rücu edilmesi bu kapsamda değerlendirilir.

Sözleşmeler Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarına uygun sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, gerekli ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, akdedilmesi bu kapsamda değerlendirilir.